Scandinavian shuffle ( Jens Johanson ) DP KP ( 112 )